―Эшек менен булбул‖, ―Карышкыр менен түлкү‖, ―Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы ... башын, кулак-мурдун канжар менен тилип салып, перстерге, Дарийге келип: ―Мени ...

  vak.kg

О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...

  www.youtube.com

  v-s.mobi

  kutbilim.kg

  7.edubish.kg

тамсил, Калим Рахматуллин [Токомбаев А. Чыгармачылыгы жөнүн- дө сын макалалар ... “Эшек менен булбул”, “Карышкыр менен түлкү”, “Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы ...

  vak.kg

Тамтаңдап,тамак издеп ачкалыктан,. Токойго үмүт менен ал барыптыр. Убара,уруна ... Турду да,мындай деди адилет сот: - Карышкыр,карыш эми,алкың токтот. Териңди ...

  40.edubish.kg

Карышкыр тузакка кабылды... Өзү келип кабылды. Хайт дегиле! Орогула... Тепсеп ... менен сөз сүйлөп, ыгы менен сөзгө кулак салып, акырын баш ийкей маани экчеп ...

  www.scribd.com

  vestnik.oshtu.kg

  kyrgyz-audio.com

Тамсил жана зооморфизм. Көп кырдуу турмушу- бузду чагылдыруунун адабий жанрынын ... илбирс менен карышкыр жана башкалар жаныбарлар айтылат. Бөрү байыркы көк ...

  arch.kyrlibnet.kg

  adabiyat.kg

Чыгыш элде- ринин көркөм дөөлөт жанрлары болгон тамсил менен легендалардын айкалышынан ... Карышкыр: «Марал чоң. Жолборс да чоң, демек, аны жолборско беруу керек ...

  okuma.kg

Төмөнкү илимий макалада классикалык тамсил жанрынын негиздөөчүсү Эзоптун тагдыры жана тамсилдери менен кыргыз тамсил ... Акыл Карачач улак, түлкү, карышкыр ...

  elibrary.ru

көк жал карышкыр менен алышып жаткан ки- ши келди. Унчукпай каландер аттан ... Каландер эч ыза болбой, жай отуруп, бир тамсил айтты: Илгери бир оронун ...

  vlib.iue.it

  zhetysu-gov.kz

  cslnaskr.krena.kg

7 Улак Жана Карышкыр. 2:45 Тамсил / эшек Менен Булбул.

  videomin.net

... улак» орус элдик жомогундагы эне Эчкинин назик жана сүйүктүү үнү, Карыш- кырдын ... «Шалгам» орус эл- дик жомогу, «Карышкыр менен түлкү» кыргыз элдик жомогу, К. 7 Улак Жана Карышкыр. 2:45 Тамсил / эшек Менен Булбул.

  kao.kg

"Төө, Аюу, Түлкү, Карышкыр, Жолборс, Козу жана Улак" деген элдик ... менен кампачы", "Койчу менен маралчы", "Короочу, койчу менен Карышкыр" аттуулары кирет. 7 Улак Жана Карышкыр. 2:45 Тамсил / эшек Менен Булбул.

  www.science-journal.kg

Page generated - 0.0242571831 (eb3eccb81e08f241b5e7ebb8a0b052bf)